Terms of Use


Gebruiksvoorwaarden

Laatst gewijzigd: April 25, 2018

Acceptatie van de gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden worden aangegaan door en tussen u en Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. (het ' bedrijf', ' wij' of ' ons'). De volgend voorwaarden, samen met enige documenten die hier door referentie uitdrukkelijk deel van uitmaken (collectief de 'g ebruiksvoorwaarden'), regelen uw toegang tot en gebruik van deze website, inclusief enige subdomeinen en enige inhoud, functionaliteit en diensten die door of via deze website(s) (de 's ite') worden aangeboden.

Lees de gebruiksvoorwaarden zorgvuldig voordat u de site gebruikt. Door het gebruik van de site accepteert u en stemt u ermee in dat u bent gebonden door deze gebruiksvoorwaarden en hieraan zult voldoen. Als u niet instemt met deze gebruiksvoorwaarden, dan mag u geen toegang tot de site hebben of deze gebruiken.

Wij zijn eraan toegewijd om verantwoordelijk om te gaan met de informatie en gegevens die wij verzamelen via de site en andere diensten in overeenstemming met ons Privacybeleid, dat door referentie deel uitmaakt van deze gebruiksvoorwaarden. Bekijk ons privacybeleid, zodat u zich ervan bewust bent hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.'

Omvang van de diensten

U kunt voor toegang tot de site of sommige van de hulpbronnen die deze biedt, worden gevraagd om te voorzien in bepaalde registratiegegevens of andere informatie, inclusief maar niet beperkt tot naam, achternaam, werkgever enz. Het is een voorwaarde voor het gebruik van de site dat alle informatie die u op de site verschaft correct, actueel en volledig is.

Wij behouden het recht voor om de site om zakelijke en operationele redenen geheel of gedeeltelijk te veranderen, op te schorten of te laten vervallen. De site kan ook periodiek ontoegankelijk zijn vanwege onderhoud of storingen van computerapparatuur of om andere redenen. Wij zijn niet aansprakelijk als de site gedurende enig moment of enige periode om enige reden geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk is.

Als u kiest voor, of wordt voorzien van een gebruikersnaam, wachtwoord of enige andere informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, dan moet u zulke informatie als vertrouwelijk beschouwen en mag u deze niet bekendmaken aan enige andere persoon of entiteit. U erkent ook dat uw account persoonlijk is voor u en u stemt ermee in om geen enkele andere persoon toegang te verlenen tot deze site of delen hiervan met uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere beveiligingsinformatie. U stemt ermee in om ons onmiddellijk te informeren over enige onbevoegde toegang tot of gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging door contact met ons op te nemen op DH_Privacy@dahuatech.com. U stemt er ook mee in om te verzekeren dat u aan het einde van iedere sessie uw account verlaat. U moet in het bijzonder voorzichtig zijn wanneer u vanaf een openbare of gedeelde computer toegang verkrijgt tot uw account, zodat anderen niet in staat zijn om uw wachtwoord of andere persoonlijke gegevens te bekijken of vast te leggen.

Wij hebben het recht om op ieder willekeurig moment naar ons oordeel enige gebruikersnaam, wachtwoord of andere identificator uit te schakelen, ongeacht of deze door u is gekozen of door ons is verschaft, als u naar onze mening enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden hebt overtreden.

Elektronische communicatie

Wanneer u de site bezoekt, deze gebruikt of e-mails naar ons verzendt, dan communiceert u elektronisch met ons. Door dit te doen stemt u ermee in om elektronisch communicatie van ons te ontvangen. Wij communiceren met u via e-mail of door het posten van kennisgevingen op de site.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders is vermeld zijn de site en alle inhoud, eigenschappen en functionaliteiten (inclusief, maar niet beperkt tot, alle informatie, software, tekst, weergaven, afbeeldingen, video en audio en het ontwerp, de selectie en indeling hiervan) eigendom van het bedrijf. Er wordt geen enkel recht of aanspraak op of belang in de site of enige inhoud op de site aan u overgedragen en alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden door het bedrijf voorbehouden.

Deze gebruiksvoorwaarden staan u toe om de site uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te gebruiken. U mag geen inhoud of materialen op de site afdrukken, reproduceren, distribueren, wijzigen, hiervan afgeleide werken aanmaken, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, herpubliceren, downloaden, opslaan of verzenden, als dit niet voor uw eigen persoonlijk gebruik is, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Enig gebruik van de site dat niet uitdrukkelijk door deze gebruiksvoorwaarden wordt toegestaan is een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden en kan een overtreding inhouden van wetgeving betreffende auteursrechten, handelsmerken en andere.

Handelsmerken

De bedrijfsnaam, de termen 'Dahua', 'Dahua Technology' en 'Dahua Security' en alle gerelateerde namen, logo's, namen van producten en diensten, ontwerpen en slagzinnen zijn handelsmerken van het bedrijf of zijn aangesloten bedrijven of licentiegevers. U mag zulke merken niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Alle andere namen, logo's, namen van producten en diensten, ontwerpen en slagzinnen op deze site zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

Verboden gebruik

U mag de site uitsluitend gebruiken voor legale doeleinden en in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in om de site niet te gebruiken op enige wijze die een overtreding inhoudt van enige toepasselijke nationale, provinciale, lokale of internationale wetgeving of voorschriften; enig ander gedrag dat het gebruik of plezier van de site van wie dan ook beperkt of verhindert of pogingen om de juiste werking van de site op enige wijze te hinderen, of dat door ons wordt vastgesteld, kan schade toebrengen aan het bedrijf of gebruikers van de site of hen blootstellen aan aansprakelijkheid.

Koppelingen naar de site

U mag naar onze startpagina koppelen ( https://www.dahuasecurity.com ), op voorwaarde dat u dit zodanig doet dat dit eerlijk en legaal is en geen schade toebrengt aan onze reputatie of deze misbruikt, maar u mag geen koppeling tot stand brengen op een wijze die enige vorm van associatie, goedkeuring of bekrachtiging van onze kant suggereert, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Gebruikersbijdragen

De site kan prikborden, chatrooms, persoonlijk webpagina's of profielen, forums, bulletinboards en andere interactieve functies (collectief, ' interactieve diensten ') bevatten waarmee gebruikers inhoud of materialen (collectief ' gebruikersbijdragen') op of via de site kunnen posten, indienen, publiceren, weergeven of overdragen naar andere gebruikers of andere personen (hierna ' posten'). Enige gebruikersbijdrage die u op de site post worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten gebonden. Door op de site te voorzien in enige gebruikersbijdragen, verleent u aan ons en onze aangesloten bedrijven en dienstverleners en ieder van hun en onze respectievelijke licentiehouders en opvolgers het recht om enig zulk materiaal voor enig doel te gebruiken, reproduceren, wijzigen, uit te voeren, weer te geven, te distribueren en op andere wijze bekend te maken aan derde partijen.

U begrijpt en erkent dat u verantwoordelijk bent voor enige gebruikersbijdragen die u indient of bijdraagt en u, niet het bedrijf, draagt volledige verantwoordelijkheid voor zulke inhoud, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en gepastheid hiervan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor of aansprakelijk aan enige derde partij, voor de inhoud of nauwkeurigheid van enige gebruikersbijdragen die door u of enige andere gebruiker van de site worden gepost. Wij behouden het recht voor enige actie te ondernemen in verband met enige gebruikersbijdragen die wij naar ons oordeel nodig of gepast achten, als wij geloven dat zulke gebruikersbijdragen de gebruiksvoorwaarden overtreden of aansprakelijkheid voor het bedrijf tot gevolg zouden kunnen hebben.

Vertrouwen in geposte informatie

De informatie die op of via de site wordt gepresenteerd wordt uitsluitend voor algemene informatieve doeleinden beschikbaar gesteld. Wij kunnen u uitsluitend ter referentie voorzien van informatie over het ontwerp of de ontwikkeling van programma's. Wij staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van deze informatie. Enig vertrouwen dat u in zulke informatie stelt is strikt voor uw eigen risico.

Deze site kan uitsluitend voor uw gemak koppelingen naar andere sites bevatten of naar inhoud die door derde partijen wordt verschaft, inclusief materialen die worden verschaft door andere gebruikers, bloggers en licentiegevers van derden, syndicators, aggregators en/of verslaggevende diensten. Deze materialen weerspiegelen niet noodzakelijkerwijze de mening van het bedrijf. Als u beslist tot het bezoeken van enige van de websites van derden die aan deze site zijn gekoppeld, of materialen die door enige derde partijen zijn verschaft, dan doet u dit volledig voor uw eigen risico en bent u onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden voor zulke websites. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk naar u of enige derde partij, voor koppelingen van derde partijen of de inhoud of nauwkeurigheid van enige materialen die door enige derde partijen worden verschaft.

Virussen

U begrijpt dat wij niet kunnen garanderen of waarborgen dat bestanden die beschikbaar zijn voor downloaden vanaf het internet of de site vrij zijn van virussen of andere schadelijke code. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en controlepunten om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor antivirusbescherming en nauwkeurigheid van gegevensin- en -uitvoer en voor het onderhouden van middelen buiten de site voor de reconstructie van enige verloren gegevens.

U mag de site niet misbruiken door doelbewust virussen, Trojaanse paarden, worms, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen om onbevoegd toegang te verkrijgen tot de site, de server waarop de site is opgeslagen of enige server, computer of database die met de site is verbonden. U mag de site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een verdeelde denial-of-service-aanval. Wij rapporteren zulke inbreuken aan de relevant wetshandhavingsinstanties en wij werken samen met die instanties door uw identiteit aan hen bekend te stellen. In het geval van zulk een inbreuk wordt uw recht tot het gebruik de site onmiddellijk beëindigd.

Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden verliezen of schade

Wij sluiten onze aansprakelijkheid aan u niet uit en beperken deze niet waar dit onwettig zou zijn, ongeacht of u een consument of een zakelijke gebruiker bent. Dit omvat aansprakelijkheid voor dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers en voor fraude of frauduleuze misleiding.

Wij sluiten alle geïmpliceerde voorwaarden, garanties, voorstellingen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op de site of enige inhoud daarop.

Wij zijn niet aansprakelijk aan u voor enig verlies of schade, of dit contractueel, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), inbreuk op wettelijke verplichting of anderszins is, zelfs als dit voorzienbaar is, dat voortvloeit uit of in verband is met:

•            het gebruik van of onvermogen om de site te gebruiken; of

•            gebruik van, of afhankelijkheid van, enige inhoud die op de site wordt weergegeven;

Wij zijn in het bijzonder niet aansprakelijk voor:

•            verlies van winsten, verkopen, zaken of inkomsten;

•            bedrijfsonderbreking;

•            verlies van geanticipeerde besparingen;

•            verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of

•            enig indirect of bijkomend verlies door schade.

Geldend recht en rechtsgebied

Alle zaken met betrekking tot de site en deze gebruiksvoorwaarden en enige geschillen of aanspraken die hieruit voortvloeien of hieraan zijn gerelateerd (in ieder geval inclusief niet-contractuele geschillen of aanspraken) zijn onderworpen aan en moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van de Volksrepubliek China. Enige rechtszaak, actie of procedure die voortkomt uit of is gerelateerd aan deze gebruiksvoorwaarden of de site, moet worden ingediend bij de China International Economic en Trade Arbitration Commission (Zhejiang Sub-Commission) voor bemiddeling in Hangzhou.

Scheidbaarheid

Als een rechtbank of ander tribunaal van een bevoegde rechtsmacht enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden om enige reden ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar acht, dan moet zo'n bepaling tot het noodzakelijke minimum worden geëlimineerd of beperkt, zodat de resterende bepalingen van de gebruiksvoorwaarden volledig en onverminderd van kracht blijven.

Geen relatie als agent

De partijen komen overeen dat er geen relatie als joint venture, partnerschap, tewerkstelling of agentschap bestaat tussen u en het bedrijf als resultaat van de gebruiksvoorwaarden of van het gebruik van enige van de diensten.

Wijzigingen en uw bedenkingen

Wij behouden het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar ons oordeel te wijzigen. De datum dat de gebruiksvoorwaarden de laatste keer werden herzien is bovenaan de pagina aangegeven. Alle wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht wanneer wij deze posten en zijn daarna van toepassing op alle toegang tot en gebruik van de site. Uw voortgezet gebruik van de site volgend op het posten van herziene gebruiksvoorwaarden betekent dat u de wijzigingen accepteert en hiermee instemt. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina regelmatig bezoekt, zodat u zich bewust bent van enige wijzigingen, aangezien deze bindend zijn voor u.

Neem op DH_Privacy@dahuatech.com contact met ons op als u bedenkingen over deze gebruiksvoorwaarden of commentaren met betrekking tot de site hebt.