Terms of Use


Gebruiksvoorwaarden

Laatst gewijzigd: 16.04.2018

Acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden worden aangegaan tussen u en Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. (het 'bedrijf', 'wij' of 'ons'). Deze Gebruiksvoorwaarden, tezamen met de voorwaarden waarnaar wij in dit document expliciet verwijzen (collectief de 'Gebruiksvoorwaarden'), regelen uw toegang tot, en gebruik van deze website, haar subdomeinen en enige inhoud, functionaliteit en diensten die worden aangeboden via de website(s) (de 'Site').

Lees de Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de Site gebruikt. Door het gebruik van de Site accepteert u en stemt u ermee in dat u bent gebonden door deze Gebruiksvoorwaarden en hieraan zult voldoen. Als u niet instemt met deze Gebruiksvoorwaarden, mag u geen toegang tot de Site hebben of deze gebruiken.

Wij zijn toegewijd om verantwoord om te gaan met de informatie en gegevens die wij verzamelen via de Site en andere diensten in overeenstemming met ons Privacybeleid. Bekijk ons privacybeleid, zodat u ervan bewust bent hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.'

Omvang van de diensten

U kunt voor toegang tot de Site of sommige van de bronnen die deze aanbiedt, worden gevraagd om bepaalde registratiegegevens of andere informatie in te voeren, zoals uw naam, achternaam, werkgever enz. Het is een voorwaarde voor het gebruik van de Site dat alle informatie die u op de Site verschaft correct, actueel en volledig is.

Wij behouden het recht om de Site om zakelijke en operationele redenen te veranderen, op te schorten of te laten vervallen. De Site kan ook periodiek ontoegankelijk zijn vanwege onderhoud of storingen van computerapparatuur of om andere redenen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het ontoegankelijk zijn van de Site op enig moment.

Als u authenticatiegegevens of andere informatie als onderdeel van beveiligingsprocedures verkrijgt of aanmaakt, dan moet u zulke informatie als vertrouwelijk beschouwen en mag u deze niet bekendmaken aan enige andere persoon of entiteit. U erkent dat uw account persoonlijk is en u stemt ermee in om geen enkele andere personen toegang te verlenen tot deze Site via uw authenticatiegegevens of andere beveiligingsinformatie. Indien u constateert dat er iemand via uw authenticatiegegevens onbevoegd toegang heeft verkregen, of op andere wijze inbreuk maakt op de beveiliging informeert u ons hier onmiddellijk over door contact met ons op te nemen via DH_Privacy@dahuatech.com. U stemt er ook mee in om te verzekeren dat u aan het einde van iedere sessie uw account afmeldt. U moet in het bijzonder voorzichtig zijn wanneer u vanaf een openbare of gedeelde computer toegang verkrijgt tot uw account, zodat anderen niet in staat zijn om uw wachtwoord of andere persoonlijke gegevens te bekijken of vast te leggen.

Wij hebben het recht om op ieder willekeurig moment naar ons oordeel enige gebruikersnaam, wachtwoord of andere identificator uit te schakelen, ongeacht of deze door u is gekozen of door ons is verschaft, als u naar onze mening enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden hebt overtreden.

Elektronische communicatie

Wanneer u de Site bezoekt, deze gebruikt of e-mails naar ons verzendt, dan communiceert u elektronisch met ons. Door dit te doen stemt u ermee in om elektronisch communicatie van ons te ontvangen. Wij communiceren met u via e-mail of door het publiceren van kennisgevingen op de Site.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders vermeld, zijn de Site en alle inhoud, eigenschappen en functionaliteiten (inclusief, maar niet beperkt tot, alle informatie, software, tekst, weergaven, afbeeldingen, video en audio en het ontwerp, de selectie en indeling hiervan) eigendom van het bedrijf. Er wordt geen enkel recht of aanspraak op of belang in de Site of enige inhoud op de Site aan u overgedragen en alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden door het bedrijf voorbehouden.

Deze Gebruiksvoorwaarden staan u toe om de Site uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te gebruiken. U mag geen inhoud of materialen op de Site afdrukken, reproduceren, distribueren, wijzigen, hiervan afgeleide werken aanmaken, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, herpubliceren, downloaden, opslaan of verzenden, als dit niet voor uw eigen persoonlijk gebruik is, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Enig gebruik van de Site dat niet uitdrukkelijk door deze Gebruiksvoorwaarden wordt toegestaan is een inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden en kan een overtreding inhouden van wetgeving betreffende auteursrechten, handelsmerken en andere.

Handelsmerken

De bedrijfsnaam, de termen 'Dahua', 'Dahua Technology' en 'Dahua Security' en alle gerelateerde namen, logo's, namen van producten en diensten, ontwerpen en slagzinnen zijn handelsmerken van het bedrijf of zijn aangesloten bedrijven of licentiegevers. U mag zulke merken niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Alle andere namen, logo's, namen van producten en diensten, ontwerpen en slagzinnen op deze Site zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

Verboden gebruik

U mag de Site uitsluitend gebruiken voor legale doeleinden in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. U gaat akkoord met de voorwaarden om de Site niet te gebruiken in overtreding met toepasselijke nationale, provinciale, lokale of internationale wetgeving of voorschriften. Bovendien onthoudt u zich van enig ander gedrag dat het gebruik of toegankelijkheid van de Site beperkt of verhindert of pogingen om de juiste werking van de Site op enige wijze te hinderen, of dat door ons wordt vastgesteld, kan schade toebrengen aan het bedrijf of gebruikers van de Site of hen blootstellen aan aansprakelijkheid.

Koppelingen naar de Site

U mag hyperlinks plaatsen naar onze website (https://www.dahuasecurity.com), op voorwaarde dat u dit zodanig doet dat dit eerlijk en legaal is en geen schade toebrengt aan onze reputatie of onze reputatie misbruikt. U mag geen koppeling tot stand brengen op een wijze die enige vorm van associatie, goedkeuring of bekrachtiging van onze kant suggereert, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Gebruikersbijdragen

De Site kan prikborden, chatrooms, persoonlijk webpagina's of profielen, forums, bulletinboards en andere interactieve functies (collectief, 'Interactieve diensten') bevatten waarmee gebruikers inhoud of materialen (collectief 'Bijdrages') op of via de Site kunnen posten, indienen, publiceren, weergeven of overdragen naar andere gebruikers of andere personen (hierna 'Publiceren'). Iedere Bijdrage die u via de Site levert, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten gebonden. Door op de Site te voorzien in enige Bijdrages, verleent u aan ons en onze aangesloten bedrijven en dienstverleners en ieder van hun en onze respectievelijke licentiehouders en opvolgers het recht om enig zulk materiaal voor enig doel te gebruiken, reproduceren, wijzigen, uit te voeren, weer te geven, te distribueren en op andere wijze bekend te maken aan derde partijen.

U begrijpt en erkent dat u verantwoordelijk bent voor Bijdrages die u indient of bijdraagt en u, niet het bedrijf, draagt volledige verantwoordelijkheid voor zulke inhoud, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en gepastheid hiervan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor of aansprakelijk aan enige derde partij, voor de inhoud of nauwkeurigheid van enige Bijdrages die door u of enige andere gebruiker van de Site worden Gepubliceerd. Wij behouden het recht voor enige actie te ondernemen in verband met enige Bijdrages die wij naar ons oordeel nodig of gepast achten, als wij geloven dat zulke Bijdrages de Gebruiksvoorwaarden overtreden of aansprakelijkheid voor het bedrijf tot gevolg zouden kunnen hebben.

Vertrouwen in gepubliceerde informatie

De informatie die op of via de Site wordt gepresenteerd wordt uitsluitend voor algemene informatieve doeleinden beschikbaar gesteld. Wij kunnen u uitsluitend voorzien van informatie over het ontwerp of de ontwikkeling van programma's. Wij staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van deze informatie. Enig vertrouwen dat u in zulke informatie stelt is strikt voor uw eigen risico.

Deze Site kan hyperlinks naar websites van derden bevatten, bijvoorbeeld via publicaties van gebruikers, bloggers, syndicators, aggregators en/of verslaggevende diensten, en licentiegevers van derden. Deze materialen weerspiegelen niet de mening van het bedrijf. Als u beslist deze website van derden te bezoeken, dan doet u dit voor eigen risico en bent u onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden van deze websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor koppelingen naar derde partijen en de inhoud of nauwkeurigheid daarvan.

Virussen

Wij kunnen niet garanderen of waarborgen dat bestanden die beschikbaar zijn voor downloaden vanaf het internet of de Site vrij zijn van virussen of andere schadelijke code. U bent zelfstandig verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en controlepunten om te voldoen aan uw specifieke verwachtingen voor antivirusbescherming en nauwkeurigheid van gegevensin- en -uitvoer en voor het onderhouden van middelen buiten de Site voor de reconstructie van enige verloren gegevens.

U mag de Site niet misbruiken door doelbewust virussen, Trojaanse paarden, worms, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat technologische schade aanbrengt aan de Site. U mag niet proberen om onbevoegd toegang te verkrijgen tot de Site, de server waarop de Site is opgeslagen of enige server, computer of database die met de Site is verbonden. U mag de Site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een verdeelde denial-of-service-aanval. Wij rapporteren zulke inbreuken aan de relevante toezichthouders en werken samen met die overheidsinstanties door uw identiteit met hen te delen. In het geval van een dergelijke inbreuk wordt uw recht tot het gebruik de Site onmiddellijk beëindigd.

Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden verliezen of schade

Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit en beperken deze niet waar dit onwettig zou zijn, ongeacht of u een consument of een zakelijke gebruiker bent. Dit omvat onder meer aansprakelijkheid voor dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers en voor fraude of frauduleuze misleiding.

Wij sluiten alle geïmpliceerde voorwaarden, garanties, voorstellingen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op de Site of enige inhoud daarop.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies of schade die voortvloeit uit, of in verband is met:

·    het gebruik van of onvermogen om de Site te gebruiken; of

·    gebruik van, of afhankelijkheid van, enige inhoud die op de Site wordt weergegeven;

·    verlies van winsten, verkopen, zaken of inkomsten;

·    bedrijfsonderbreking;

·    verlies van geanticipeerde besparingen;

·    verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of

·    enig indirect of bijkomend verlies door schade.

Geldend recht en rechtsgebied

Alle geschillen of aanspraken die voortvloeien uit, of gerelateerd zijn aan, het gebruik van de Site (in ieder geval inclusief niet-contractuele geschillen of aanspraken) zijn onderworpen aan, en moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met, het recht van de Volksrepubliek China. Iedere rechtszaak, actie of procedure die voortkomt uit of is gerelateerd aan deze Gebruiksvoorwaarden of de site, moet worden ingediend bij de China International Economic en Trade Arbitration Commission (Zhejiang Sub-Commission) voor bemiddeling in Hangzhou.

Scheidbaarheid

Als een rechtbank of ander tribunaal van een bevoegde rechtsmacht enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden om enige reden ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar acht, dan dient enkel deze bepaling buiten beschouwing gelaten te worden, zodat de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden volledig en onverminderd van kracht blijven.

Geen relatie als agent

De partijen komen overeen dat er geen relatie bestaat als joint venture, partnerschap, tewerkstelling of agentschap tussen u en het bedrijf als resultaat van het accepteren van de Gebruiksvoorwaarden.

Wijzigingen en contact

Wij behouden het recht om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen. De ingangsdatum van de huidige Gebruiksvoorwaarden is bovenaan de pagina weergegeven. Alle wijzigingen zijn direct na publicatie van kracht. Indien u na het publiceren van de vernieuwde Gebruiksvoorwaarden de Site blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord bent met de hernieuwde gebruikersvoorwaarden. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina regelmatig bezoekt, zodat u zich bewust bent van wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden.

Neem via DH_Privacy@dahuatech.com contact met ons op als u vragen over deze Gebruiksvoorwaarden heeft, of feedback op de inhoud van de site heeft voor ons.